Buurtvisie Giethmen

Tijdens de laatste ALV is de stand van zaken uiteen gezet. Als vervolg op de Omgevingsvisie Ommen wil het college van burgemeester en wethouders van Ommen dat alle buurtschappen en dorpen een eigen visie ontwikkelen op de leefbaarheid van hun kern. Voor Giethmen hebben wij als kernthema benoemd hoe boeren, ondernemers en burgers nu en in de toekomst goed kunnen samenleven in onze landschappelijke omgeving.
De aanpak is als volgt. We maken een analyse van alle beleidsdocumenten over Giethmen, houden een enquête en daarna een gesprek met de inwoners over het resultaat. Vervolgens wordt een ontwerpvisie opgesteld die weer met de inwoners wordt besproken en dan wordt vastgesteld. Onderwerpen waarover geen overeenstemming bestaat worden expliciet  vermeld in de visie met bijbehorende pro- en contra argumenten. De bedoeling is dit traject in de tweede helft van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 te doorlopen. Voor meer info: Jos Maessen