Inhoudelijk jaarverslag PB Giethmen 2022.

Het afgelopen jaar zijn een flink aantal activiteiten ontplooid.
Ze zijn onder te verdelen een drietal categorieën.

1. Verbetering positie PB Giethmen
We hebben eerder geconstateerd dat Giethmen wat onzichtbaar was bij de gemeente Ommen. We wilden daar ook wat aan doen. Het afgelopen jaar is hieraan gewerkt.
Allereerst hebben we de website vernieuwd. Daardoor zijn kunnen we nu makkelijker gemeentelijke artikelen plaatsen, met elkaar digitaal over zaken gaan discussiëren en weetjes uitwisselen.  De website is in oktober 2022 in de lucht gegaan. Na enige aanloopproblemen werkt het nu naar tevredenheid. We zijn ook heel blij dat Hans Dijkstra de rol van webmaster op zich heeft genomen. Iedereen die artikelen heeft, kan die bij hem afgeven.
De ledenvergadering was ook de eerste keer dat we elkaar weer zagen.

Op de tweede plaats hebben we veel tijd besteed aan het verbeteren van de relatie met de gemeente en andere PB’s. Dat soort activiteiten zijn vrij onzichtbaar maar kosten veel tijd. Het gaat om deelname in diverse inspraakprocedures en algemene vergaderingen waar niet zozeer specifieke thema’s voor Giethmen aan de orde komen maar waar wordt gewaardeerd dat je er bent en meedenkt. Bekend maakt bemind om een spreekwoord maar eens om te draaien.

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de inspraak rondom de verkeersinfrastructuur van Ommen. Mede door onze inbreng zijn er aanvullende tellingen verricht en ligt er nu een ander voorstel voor de ontsluiting van de Julianastraat.

2. Concrete activiteiten
We hebben meegedaan aan de landelijke opschoondag. We hebben ook een burendag georganiseerd bij Eric de Groot de voorzitter. Beide activiteiten hadden een gezellige sfeer.

We hebben de voorbereiding gestart voor een dorpsvisie en daarvoor subsidie van de gemeente gekregen. In overleg met de gemeente is de start uitgesteld totdat het traject met de landschapsbiografie van het landschap Overijssel was afgerond.

Eind 2022 kregen wij het verzoek om mee te doen aan het project landschapsbiografie van het landschap Overijssel. Aangezien dit goed aansloot bij onze ideeën over de buurtvisie hebben we daartoe besloten. De uitvoering heeft in 2023 plaatsgevonden.

Het eerste jaar ecologisch bermbeheer is uitgevoerd. Zoals in de ledenvergadering van juli 2022 afgesproken hebben we een extra bedrag beschikbaar gesteld om een keer tot een totale maai en verwijderingsactie voor het gehele gebied over te gaan. De inzaaiing was een beperkt succes. Het droge weer had effect. Toch zijn op een aantal plekken andere planten opgekomen.

3. Energiecoöperatie Giethmen.
In 2022 zijn alle administratie handelingen verricht  en is de coöperatie opgericht. We hebben ook een gesprek gehad met een eerste mogelijke geïnteresseerde maar dit leidde niet tot een concreet contract. De administraties worden in juni 2023 geheel losgekoppeld van elkaar.