Jaarverslag 2021

 

Inleiding
2021 was een bijzonder jaar. Corona beïnvloedde nog steeds ons leven en dus ook de activiteiten van het PB. Soms kon er wat meer, soms kon er weer minder. Het was een jaar waarin je veel aan voorbereiding van nieuwe zaken kon doen want dat kan ook achter een zoomverbinding. Dat is dan ook gebeurd. Hieronder een aantal thema’s. Maar allereerst even een memorabel moment. Na 9 jaar bestuurslid trad Henk Gibcus tijdens de ALV van juli 2021 terug als voorzitter. Een jaar later kunnen we goed zien wat er allemaal door hem werd gedaan en hoeveel tijd dat kostte. En dat is best wel wat. Dus het bestuur begint het jaarverslag met nog een keer een nu zeer bewust bedankje aan Henk voor het vele werk.
Hieronder worden een aantal onderwerpen behandeld die in 2021 zijn opgepakt en waar we ook op de ALV kort bij willen stil staan. In het jaarverslag verantwoorden we 2021, tijdens de betreffende agendapunten op de ALV praten we inhoudelijk verder over wat we in 2022 al hebben gedaan en wat we voornemens zijn te gaan doen.

De zuidelijke randweg
Door het jaar heen zijn meerdere brieven aan de gemeente geschreven, is ingesproken bij raadscommissies en hebben twee gesprekken plaatsgevonden met wethouder Bongers. Een paar dingen zijn inmiddels wel duidelijk. De tekening van de weg over de es als rechtstreekse aansluiting van de rotonde op de N348 was een vrijdagmiddag potloodstreep van iemand die niet oplette. Er wordt een studie opgestart die een veel breder gebied dan Giethmen bestrijkt en een toekomstige weg wordt waarschijnlijk zuidelijker dan Giethmen gepositioneerd. We blijven de discussie actief volgen maar van dit onderwerp verschoof de aandacht langzamerhand naar de vraag wat willen we eigenlijk in bredere zin met deze buurt?

Dorpsvisie
De in december 2021 vastgestelde Omgevingsvisie van de gemeente Ommen zegt onder meer “We faciliteren de Plaatselijke Belangen om samen met de inwoners uit de kern te komen tot een dorpsvisie, -plan of agenda”. Hiermee wil de gemeente de leefbaarheid bevorderen. Giethmen is geen kern zoals Vilsteren, maar er spelen hier wel een aantal zaken. Daarbij zijn de landschapskwaliteiten (zie bladzijde 47 Omgevingsvisie) en het wonen en werken bepalend. Het bestuur heeft voorbereidingen getroffen om in de tweede helft van 2022 een visie te gaan opstellen.

Werkgroep Nieuwedijk
Al langere tijd was het de wens van veel leden om iets te laten doen aan de bermen van de Nieuwedijk en de Oude Hammerweg teneinde deze verkeersveiliger te maken. In de tweede helft van 2021 is een werkgroep opgericht om middels een enquête in kaart te brengen hoe de meningen hier over verdeeld zijn. Ca. 30 leden hebben gereageerd waarvan er 27 voorstander waren en 3 tegenstanders van het verharden van de bermen van deze wegen. Inmiddels had gemeente Ommen haar eigen plan getrokken en het verharden van bermen van de Nieuwedijk opgenomen in haar plannen voor dit jaar. Het verharden van de bermen van de Oude Hammerweg zal worden opgenomen in de plannen van de komende vijf jaar.

 

 

 

Ecologisch bermbeheer
De gemeente Ommen probeert met ecologisch bermbeheer (maaisel verwijderen en kruidenmengsel in bermen inzaaien) de eikenprocessierups te bestrijden. Hoe werkt dat? Een gevarieerde berm trekt meer insecten. Een deel daarvan eet eikenprocessierupsen. Dan doen koolmezen ook. Maar koolmezen moeten door het gehele jaar heen voedsel hebben, anders komen ze niet in de omgeving leven. Daar kan een ecologische berm voor zorgen, want de insecten daarin zijn ook voedsel voor de mezen als er geen rupsen zijn.
In 2021 is een convenant met de gemeente gesloten. We krijgen het budget van de gemeente voor de Koedijk en Holtkampweg en voeren daarvoor het beheer op onze manier. In ons geval is dat eenmaal maaien en afvoeren van het maaisel in het najaar. Dat gaat naar Han Kraaijvanger die het na compostering gebruikt voor grondverbetering. In het eerste jaar waren er meerkosten omdat we de sloten en bermen goed hebben laten reinigen. De extra kosten zijn ten laste van de algemene reserve gebracht. Gerard Ganzeboer is bereid gevonden om dit project te trekken. We zijn hier erg blij mee; Gerard heeft veel ervaringskennis met ecologisch bermbeheer.

Zwerfvuil ophalen
We hebben op de landelijke opschoondag uit alle bermen het plastic, blik en andere rommel verwijderd. Het was in Coronatijd wat soberder dan gebruikelijk. Maar sommige inwoners komen elkaar vooral op dit soort dagen tegen. De verzamelplaats was het erf van Henk Gibcus. Er ontstonden dan ook geanimeerde gesprekken.

Burendag
Datzelfde kan gezegd worden van de burendag in het najaar. Uitgenodigd op het erf van de familie Rietman kwamen we weer bij elkaar. Weer geanimeerde gesprekken, nu met meer mogelijkheden want Corona was er even helemaal niet. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook het initiatief van de oprichting van een energiecoöperatie aangekondigd.

Energiecoöperatie

Ommen moet op termijn 60 procent van haar energiegebruik uit duurzame energie laten komen. Daarvoor is een plan opgesteld. Een mix van windmolens, zonneweiden en zonnepanelen op daken. De gemeenteraad heeft opgeroepen tot een maximaal inzetten op daken. Dat steunt het PB- bestuur. Maar dat actief steunen en er wellicht zelf ook een voordeel aan beleven gaat een stap verder. Daarom hebben we besloten om te onderzoeken of de oprichting van een energiecoöperatie voor Giethmen haalbaar is. Daarbij leggen we dan ze veel mogelijk zonnepanelen op grote schuurdaken en komt de opbrengst ten goede aan de leden van de coöperatie. Dat zijn dan bij voorrang de leden van PB Giethmen. In 2021 zijn een aantal voorbereidende stappen gezet zowel bij de gemeente als de provincie. We hebben vlak voor de jaarwisseling een startsubsidie van  € 5000 gekregen voor voorbereidend werk.

Website
Veel plannen maken betekent ook eens opnieuw naar onze website kijken. Kunnen we makkelijk digitaal met elkaar communiceren? Dat valt wel tegen. We hebben een offerte traject uitgezet voor een nieuwe websitebouwer wat rond de jaarwisseling resulteerde in een keus. In 2022 komt de nieuwe website in de lucht.