Inhoudelijk jaarverslag PB Giethmen 2023

2023 stond in het teken van een paar onderwerpen waar relatief veel tijd aan is besteed. Dit zijn de verkeersontsluiting en zuidelijke randweg, het ecologisch bermbeheer, de buurtvisie  en het opknappen van de Nieuwe Dijk.

Verkeersontsluiting.
We hebben geparticipeerd in een klankbordoverleg over de verkeersplannen Ommen. Daarbij hebben we gepleit voor het daadwerkelijk gebruiken van de rondweg als rondweg en het voorkomen van sluipverkeer naar Giethmen als gevolg van de voorgestelde maatregelen. Vanuit het oogpunt van Giethmen zijn beide zaken vrij goed gelukt. In het uiteindelijke voorstel staat dat hiertegen op de Damsholterweg en Oude Hammerweg maatregelen moeten worden genomen. Verder zijn we alert dat in stukken geen zinnen verschijnen over de aanleg van een randweg door Giethmen. Daar zijn ook geen passages over verschenen. Er zal in 2024 een verkennend onderzoek over de algehele verkeersstructuur worden opgeleverd.

Verbetering Nieuwe dijk.

De Nieuwe dijk is het afgelopen jaar verbreed en visueel smaller gemaakt. Dat is succesvol gebeurd. Er zijn geen klachten bekend van omwonenden van toegenomen verkeersoverlast.

Oude Hammerweg
Op de Oude Hammerweg daarentegen worden de bermen nu sterk beschadigd. Opvallend is dat veel mensen niet even stoppen en elkaar langzaam passeren maar met volle snelheid door de berm rijden. Die zijn hier, zeker met de zwaardere auto’s van tegenwoordig, niet op gemaakt. Dat geldt overigens niet alleen voor deze berm maar voor alle bermen in Giethmen. We roepen iedereen dan ook op om het goede voorbeeld te geven en elkaar langzaam te passeren op onze wegen of nog liever dat een van beide voertuigen even stopt in de berm.

Bermbeheer.
Het ecologisch bermbeheer van Holtkampweg en Koedijk is met de gemeente geëvalueerd. Besloten is hiermede door te gaan. De gemeente heeft de jaarlijkse bijdrage met 700 euro verhoogd zodat de berm een keer per jaar in zijn geheel kan worden gemaaid en het maaisel afgevoerd. De discussie over het bermbeheer ging onder meer over de vraag of door de afname van de bemesting niet meer Jacobskruiskruid zou opkomen. Wat de oorzaak ook is, overal in Giethmen staat dit kruid in de berm. Ter bestrijding hiervan is een groep vrijwilligers van zes man twee keer ( juni en september) alle bermen afgeweest en heeft het Jacobskruiskruid uitgestoken. Daarna hebben we met elkaar bij Bergzicht een broodje gegeten.  Dit initiatief zullen we de komende jaren voortzetten.

Buurtvisie en landschapsbiografie
We hebben een enquête gehouden en twee avonden gesproken over hoe wijzelf als inwoners de toekomst van Giethmen zien. Dit heeft geresulteerd in een conceptvisie die binnenkort wordt rondgestuurd. Daarnaast is op initiatief van het Landschap Overijssel door ons allemaal samen een beschrijving van het landschap gemaakt. Als gevolg hiervan wordt binnenkort ook nog een doorkijkvenster geplaats waardoor we vanaf het Giethemer Kerkpad de plek kunnen zien waar in de ijzertijd bewoning op de es heeft plaatsgevonden.

Website
De nieuwe website wordt regelmatig voorzien van nieuwe artikelen maar het kan beter. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat er meer mensen berichten op de site willen plaatsen over Giethmense zaken. Aanleveren van berichten kan bij hansdijkstra01@gmail.com

Daarnaast hebben we het tienjarig jubileum gevierd met een gezellige middag met barbecue bij Bergzicht waarbij zo’n 55 mensen aanwezig waren. Ook hebben we de jaarlijkse  Opschoondag gehouden waarbij zo’n 20 mensen het zwerfvuil uit de berm hebben gehaald. Zoals altijd gebeurde dat in een gezellige sfeer.  Op de jaarlijkse burendag, deze keer bij Gerbert Wamelink  waren zo’n 50 mensen aanwezig.