NIEUWSBRIEF JUNI 2022

 Beste leden,

Hierbij willen we jullie informeren over de volgende onderwerpen:

Energie coöperatie

De afgelopen maanden hebben duidelijk gemaakt waarom het belangrijk is onze afhankelijkheid van {leveranciers van )fossiele brandstof te verminderen. Daarnaast heeft Ommen in zijn omgevingsvisie als doel gesteld op termijn energie neutraal te worden; dat vergt onder andere de inzet van veel zonnepanelen en die zien we liever op de daken dan in de wei. Door het zelf lokaal te organiseren houden we er enige greep op en blijven ook de opbrengsten in het buurtschap.

We hebben een paar belangrijke stappen gezet op weg naar de oprichting  van een energie coöperatie. Met subsidie van de provincie hebben we een adviseur , Frank Middelkoop, gecontracteerd. In gesprek met hem is de manier waarop we het kunnen organiseren steeds duidelijker geworden; de eerste conceptversie van de statuten van de op te richten vereniging hopen we voor de ALV  van de notaris te ontvangen. We hebben een eerste inventarisatie gemaakt van daken die geschikt lijken voor zonnepanelen en een voorlopige keus gemaakt.

Op de ALV komen we uitgebreid op e.e.a. terug

 

Visie op de toekomst

De gemeente Ommen wil dat elk PB een dorpsvisie opstelt waarin staat hoe we onze omgeving willen versterken. Wij staan volledig achter dat voornemen. Het lijkt ons een goed idee om alle activiteiten die we met elkaar ontplooien in een breder kader te plaatsen.  Hoe willen we in het Giethmense landschap met behoud en wellicht op sommige plekken versterking van de natuurwaarden een vitale leefgemeenschap met ruimte voor wonen in diverse generaties en werken voor alle inwoners?

Wij hebben  de volgende aanpak voor ogen. Er wordt een samenvatting gemaakt van alle beleidsdocumenten van gemeente, waterschap, provincie en  landschap Overijssel over het gebied. Daarnaast komt er een anoniem in te vullen vragenlijst aan alle inwoners over wat zij wel en niet zouden willen. De uitkomsten van vragenlijst en samenvatting worden in een presentatie samengevoegd waarna we in een bewonersbijeenkomst daar een gesprek over gaan voeren. De uitkomsten van dat gesprek zijn de basis voor de visie die het PB zal opstellen en in concept weer onder de leden verspreidt voor commentaar. Dan volgt een definitieve versie die we vaststellen in een ALV en naar de gemeente toesturen. De eerste stap voor ons allemaal is het invullen van de vragenlijst. Dat zal kort na de zomer gebeuren. We vragen jullie aandacht er nu alvast voor.  Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen het invullen.

 

 

Ecologisch bermbeheer

Het droge voorjaar heeft het bermbeheer ook parten gespeeld. Nadat Gerard Ganzeboer de bermen heel kort had gemaaid en gefreesd volgde het inzaaien. En de droge periode. Als gevolg hiervan is in het begin heel weinig opgekomen. We zien nu op sommige plaatsen de korenbloem en ganzerik in de bermen verschijnen. We hopen er het beste van en anders zullen we volgend jaar extra inzaaien.

Bermverharding Oude Hammerweg en Nieuwedijk

Zoals bekend hebben meer dan 30 van de ca. 50 leden van PB Giethmen middels onze enquête hun mening gegeven over de noodzaak om de bermen van de Oude Hammerweg en Nieuwedijk te verharden. Aanleiding is de toenemende onveiligheid, met name voor fietsers bij achteropkomend zwaar verkeer. Meer dan 90% van de leden die hebben gereageerd waren voorstander van verharding van de bermen van deze twee wegen.

Dit is besproken met gemeente Ommen, die echter al een plan klaar had liggen voor verharding van de bermen van de Nieuwedijk. De Oude Hammerweg paste niet in het budget voor dit jaar maar zal worden opgenomen in het plan voor de komende vijf jaar.

De gemeente verwacht dat een aannemer het werk nog deze zomer, voor de aanvang van de bouwvakvakantie, zal uitvoeren. Omdat de bermen van beide wegen op veel plaatsen diepe kuilen en sporen hadden waardoor het hoogteverschil tussen wegdek en berm erg groot werd, heeft de gemeente deze tijdelijk laten vullen met aarde. Dit is geen structurele oplossing maar het beter dan niets.

De vrees is dat deze geplande maatregelen meer sluipverkeer zullen aantrekken en mobilisten zullen uitnodigen om hier (nog) harder te gaan rijden. Om te kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn om dat tegen te gaan (snelheidsborden, slinger in de weg, alleen bestemmingsverkeer), zijn verkeersmetingen nodig. Nog deze zomer zal er een nulmeting plaatsvinden die nodig is als referentie. Later vindt een meting plaats om de gevolgen te kunnen beoordelen. Dan wordt in overleg met de gemeente bepaald of en zo ja, op welke locaties welke maatregelen het beste kunnen worden genomen. We houden jullie op de hoogte.

Onderwerpen genoeg  voor de ALV van 5 juli, waar ook nog een boeiende spreker komt.

We hopen veel buurtgenoten te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur PB Giethmen