NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van Plaatselijk Belang Giethmen jullie op de hoogte brengen van actuele zaken.

Algemene Leden Vergadering 2021

Het bestuur heeft i.v.m. Covid-19 besloten de ALV te houden op dinsdagavond 8 juni en niet zoals gewoonlijk halverwege februari. De exacte locatie en tijd volgen.

Als voorwaarde voor het laten doorgaan geldt dat de regels van de overheid dat moeten toestaan. Als dat het geval is, zal ook het bestuur een eigen afweging van het risico maken. Indien het door de Covid-19 situatie nog steeds niet verantwoord is om op 8 juni de ALV door te laten gaan, dan wordt er een nieuwe datum gekozen, waarschijnlijk na de zomervakantie. Jullie worden uiterlijk 22 mei geïnformeerd over het besluit of de ALV al dan niet op 8 juni kan doorgaan.

De terugblik op 2020 zal beknopt zijn omdat er weinig activiteiten uitgevoerd konden worden. Het bestuur zal aan de leden vragen om in te stemmen met het vaststellen van de contributie voor 2021 op 0 euro. Daarnaast wisselt het bestuur. Henk Gibcus en Gerbert Warmelink zullen het bestuur verlaten omdat zij de maximale termijn van drie periodes van drie jaar hebben volgemaakt. Erik de Groot en Jos Maessen hebben zich inmiddels kandidaat gesteld. Wil je je ook kandidaat stellen, neem dan contact op één van de leden van het huidige bestuur.

Opschoondag 2021

Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag plaats op zaterdag 20 maart. We gaan kijken of we de opschoondag dit jaar in aangepaste vorm kunnen laten plaats vinden. Hoe dit precies moet, weten we nu nog niet. Dit zal afhangen van de Covid-19 ontwikkelingen in de komende weken. Uiterlijk 13 maart zullen we jullie hier over informeren. Noteer wel alvast 20 maart op je kalender!

Ontsluitingstructuur Ommen

Tussen Kerst en oud-en-nieuw heeft het College van de gemeente Ommen haar inwoners geïnformeerd over een pakket aan verkeersmaatregelen dat ze graag wil uitvoeren, zoals het afsluiten van de Vechtkade en het aansluiten van de Manitobarotonde op de N348 (Ommer Nieuws 30 december). Hoewel het hier om een voorstel tot een principebesluit gaat, heeft dat ons, net als vele andere partijen in Ommen, overvallen. Op 14 januari hebben we als PB Giethmen ingesproken tijdens de raadcommissievergadering waar dit punt op de agenda stond. Deze inspraakreactie en die van voor de raadsvergadering van 28 januari, zijn terug te vinden op de site van de gemeente: https://ommen.raadsinformatie.nl/vergadering/809658/gemeenteraad%2028-01-2021

Ook het inspreken zelf is terug te zien op de site van de gemeente. In dit traject hebben we samen opgetrokken met buurtvereniging Rond de Regge, Hans Lamberink van Camping Bergzicht en Erik Terpstra (toekomstig bewoner op het perceel naast de Manitobarotonde). Ook zij hebben ingesproken.

Helaas heeft de raad op 28 januari toch besloten om in principe voor de lange termijn in te zetten op nieuwe infrastructuur om de N341/N347 met de N348 te verbinden. Wel heeft de heer Bongers inmiddels laten weten dat er een evaluatie komt van de te nemen maatregelen in het centrum en dat: “daaruit zou kunnen blijken dat bepaalde ingrepen zoals een verbinding met N-wegen ter hoogte van de Manitobarotonde misschien wel helemaal niet nodig zijn.”

Definitieve keuzes m.b.t. de verkeersstructuur in en rond Ommen worden voor de zomer verwacht. Als bestuur denken we nu na over vervolgstappen.

Talentenjacht

De discussie met de gemeente over de aanleg van een zuidelijke randweg dwars door Giethmen heen heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Willen we Giethmen mooi houden en er met zijn allen met plezier samenwonen dan zullen we ook dingen moeten gaan doen. Dat kunnen we als bestuur van het Plaatselijk Belang niet alleen.

We weten dat veel mensen liever niet in het bestuur gaan zitten, maar wel actief willen zijn voor Giethmen. Maar we weten niet wat onze leden leuk vinden om te doen. Het bestuur wil daarom een inventarisatie houden. Om er achter te komen met welk onderwerp iedereen een steentje bij wil dragen. Binnenkort ontvangen jullie hierover een bericht/mail. Wij hopen op veel leuke reacties.

Als je een buurman weet die nog geen lid is maar misschien wel wat wil doen, vraag hem of haar of geef ons een seintje. Dan zoeken wij contact met deze Giethmener.

Subsidie om bomen te planten

Vanuit het project “Iedereen een Boom” biedt de provincie Overijssel subsidie voor kleinschalige boomaanplant. 50% van de kosten van het plantgoed, boompalen en boombanden kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van € 1500,-. De subsidieregeling is bedoeld voor o.a. buurten of buurtschappen, maar ook particuliere erven die inzetten op biodiversiteit en aanplant van bomen komen in aanmerking. Het is mogelijk om in dit plantseizoen gebruik te maken van de regeling. Bomen die tussen december 2020 en maart 2021 zijn aangeschaft, kunnen ná aanschaf ingediend worden voor de subsidieregeling. Meer informatie over de subsidieregeling en voorwaarden vind je op de website van Iedereen een Boom: https://www.iedereeneenboom.nl/pagina/7/subsidieregeling-kleinschalige-boomaanplant

 

Bermen Nieuwedijk

Al twee keer eerder hebben we jullie geïnformeerd over onze plannen om een aparte avond te organiseren, waar we de aanpak van de bermen van de Nieuwedijk gaan bespreken. Helaas blijft Covid-19 roet in het eten gooien. Een belangrijke voorwaarde voor ons is dat we deze avond fysiek kunnen laten plaatsvinden, iets wat nu nog niet kan. We hopen dat deze avond net als de ALV nog voor de zomer kan plaatsvinden. We houden jullie op de hoogte.

 Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Plaatselijk Belang Giethmen

Anita van den Berg, tel: 06-48478128, email: penningmeesterpbgiethmen@gmail.com

Frits van der Laan, tel: 06-31756052, email: secretarispbgiethmen@gmail.com

Gerbert Warmelink, tel: 06-30537549

Henk Gibcus, tel: 06-46018891, email: voorzitterpbgiethmen@gmail.com

Voor het laatste nieuws of contact: www.giethmen.com

Lid worden? Meld dit dan even bij het secretariaat (€ 10,- per adres).